Scheepstra Kabinet

Privacy

PRIVACYVERKLARING SCHEEPSTRA KABINET

Dit is de privacyverklaring van het Scheepstra Kabinet, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04074979. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het Scheepstra Kabinet, en de verwerkingen via onze website  www.scheepstrakabinet.nl  alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het Scheepstra Kabinet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor ons. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet het Scheepstra Kabinet haar in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt het Scheepstra Kabinet slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

  • Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Het Scheepstra Kabinet verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het achterlaten van uw op/aanmerkingen in onze bezoekerslogboeken. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen.

Het Scheepstra Kabinet verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende informatie wordt verzameld, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

  • Bewaren van persoonsgegevens

Het Scheepstra Kabinet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het Scheepstra Kabinet hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Welke gegevens Reden Bewaartermijn
Gegevens museumbezoekers Eventueel naam, adresgegevens, soort groep, e-mailadres, telefoonnummer Administratie, aanmelding activiteiten en arrangementen, recensie in ons logboek Onbepaald
Gegevens websitebezoekers Bewaren we niet nvt nvt
Gegevens Vrienden en Begunstigers van het Museum Naam, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en eventueel e-mailadres Lidmaatschap, toesturen nieuwsbrieven, vriendenpas en innen van de bijdrage maximaal 1 maand na beëindiging lidmaatschap
Gegevens bruikleengevers en schenkers Naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres Overeenkomst en collectieregistratie Onbepaald
Gegevens bestuur en vrijwilligers Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de geboortedatum Contact (uitnodigingen, nieuwsbrieven, rooster etc), verzekering, geboortedatum ivm de Drentse museumpas 1 maand na beëindiging overeenkomst
Sollicitanten De gegevens die de sollicitant verstrekt Mogelijke dienstverband 1 maand na sollicitatie
Gegevens samenwerkende partners en bedrijven Bedrijfsgegevens en de contactpersoon Samenwerking en overeenkomsten Onbepaald
Gegevens genodigden openingen en perslijst Naam, adresgegevens, eventueel e-mailadressen Marketing en samenwerking Onbepaald
Gegevens fondsen en subsidie instellingen Bedrijfsgegevens en de contactpersoon Fondsenwerving Onbepaald
Gegevens scholen Schoolgegevens, hoeveelheid bezoekende leerlingen en de contactpersoon Bezoekersregistratie, overeenkomsten en samenwerking Onbepaald
  • Delen van persoonsgegevens met derden

Het Scheepstra Kabinet deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

  • Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website! Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt.

  • Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het Scheepstra Kabinet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al uw gegevens worden bewaard op een beveiligde computer. Informatie wordt alleen gedeeld met onze eigen medewerkers indien dit noodzakelijk is. Indien u ervoor kiest om in het openbare logboek uw gegevens achter te laten dan is dat uw persoonlijke keuze.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scheepstrakabinet.nl

  • Fotografie in het museum/bij activiteiten

Tijdens activiteiten en evenementen worden er regelmatig foto’s gemaakt door onze medewerkers, fotografen of de pers. Indien dat het geval is vragen we bezoekers persoonlijk of zij hier bezwaar tegen hebben. Mocht u dit niet op prijs stellen kunt u dit altijd aangeven bij het personeel en/of de fotograaf of cameraman. Het is toegestaan voor bezoekers om in het kabinet als amateur te fotograferen mits zij daarbij rekening houden met de privacy van andere personen in het kabinet.

  • Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Scheepstra Kabinet. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@scheepstrakabinet.nl

Het Scheepstra Kabinet zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  • Zorgvuldigheid

Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende inzicht te hebben gegeven over de manier waarop het Scheepstra Kabinet omgaat met uw gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan horen wij dat graag van u.

  • Contactgegevens

Scheepstra Kabinet
Schoolstraat 1
9301 KB  Roden
E-mail: info@scheepstrakabinet.nl