Scheepstrakabinet

Schenkingen

Donateurs
De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en heeft dus de ANBI-status. Dit betekent dat over giften aan het museum geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden en dat over een verkrijging door de stichting uit een nalatenschap geen successierecht verschuldigd is. Het gehele bedrag dat wordt geschonken of wordt nagelaten wordt dus door het museum besteed aan het doel waarvoor het is bestemd.

images-9Schenkingen zijn bij de gever in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Of en in hoeverre van deze aftrekbaarheid gebruik gemaakt kan worden, hangt af van de fiscale situatie van de gever zelf. Er is een algemene giftenaftrek, die ertoe leidt dat giften kunnen worden afgetrokken van het inkomen dat met inkomstenbelasting wordt belast. Van deze giftenaftrek kan gebruik worden gemaakt indien de gever per kalenderjaar meer dan € 60,00 schenkt en voor zover de gift meer bedraagt dan 1% van het inkomen. Maximaal kunnen giften ter grootte van 10% van het inkomen in aftrek worden gebracht.

Deze grenzen voor de aftrekbaarheid gelden niet bij een gift in de vorm van een lijfrente. Van een lijfrente is sprake als de gever zich ertoe verplicht gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag aan het museum te schenken. De lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. De lijfrente hoeft tegenwoordig niet meer via de notaris. Als u contact opneemt met de penningmeester zorgen wij graag voor een overeenkomst.

Bij de wijze waarop een particulier middelen aan het museum verstrekt, kan onderscheid worden gemaakt in de mate waarin de gever betrokken is bij de besteding van die middelen. Het meest eenvoudig is schenking van een bedrag in geld. De gever maakt een bedrag over naar bankrekeningnummer NL 52 RABO 0158834291
 van de Stichting “De oude Scheepstraschool”, onder vermelding van gift. De stichting is dan vrij in de wijze van besteding van het geschonken bedrag.

Nalatenschap

Er kan worden gekozen om het museum op te nemen in een testament, zodat Stichting De Oude Scheepstraschool een bepaald bedrag ontvangt na overlijden. Over de verkrijging is geen erfbelasting verschuldigd. Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de belastingdienst.

NB Het Scheepstra Kabinet kan niet instaan voor de aftrekbaarheid. Wij adviseren dan ook om zelf uw boekhouder te vragen.

Overweegt u om het Scheepstra Kabinet een schenking te doen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Johan Mulder (e-mail: penningmeester@scheepstrakabinet.nl)